While you eat pizza
pizza, recursion, xzibit, mini, bites
disable, pokemon, recursion