kid, throw, flip, gif
parent, kid, throw up, smile, lol